ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА


ФИНАЛ НА ШАМПИОНСКА ЛИГА 2019 С ЕУРАЛИС

1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. „ФИНАЛ НА ШАМПИОНСКА ЛИГА С ЕУРАЛИС“ („Кампанията“) се организира и провежда от ЕУРАЛИС СЕМЕНА ЕООД, ЕИК 200690806, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Никола Вапцаров 53В, ет. 3, офис 6 („Организатор“ или „Еуралис“).
1.2.Организирането на Кампанията се осъществява в сътрудничество с партньорската медийна група на Организатора – АгриГейт Медия ООД.

2. ОТГОВОРНОСТ
2.1.Провеждането на Кампанията се регулира от настоящите Общи условия („Общите условия“). Общите условия са публично оповестени и достъпни за всички лица за целия период на Кампанията съгласно т. 4 по-долу на Интернет адрес www.euralis10.com.
2.2.Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Общи условия. С маркирането на съответната отметка на Интернет адрес www.euralis10.com всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема безусловно.
2.3.Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения Интернет адрес.
2.4.Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Кампанията в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на Организатора по настоящите Общи условия.
2.5.Участниците в Кампанията носят отговорност за верността на данните, предоставяни от тях за целите на участието им в Кампанията, както и при настъпване на вреди за Организатора или трети лица във връзка с нарушаване на права върху лични данни на трети лица. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение на трети лица, чиито данни са използвани неправомерно от Участник в Кампанията.
2.6.Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Кампанията на определени лица поради причини, които са извън контрола на Организатора, включително, но не само причини от технически характер.

3. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА
3.1.Кампанията се организира и провежда на територията на България на Интернет адрес www.euralis10.com.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1.Кампанията се провежда в периода 26.11.2018 г. – 30.04.2019 г. включително („Период на Кампанията“).

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
5.1.Участието в Кампанията е обвързано с покупка.
5.2.В Кампанията имат право да участват регистрирани земеделски производители и дружества, чиято основна дейност е земеделието, с постоянен адрес/седалище в България.
5.3.В Кампанията нямат право да участват лица, които не отговарят на условията по-горе, както и лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Кампанията, както и членовете на техните семейства.
5.4.Участник в Кампанията е всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на критериите по-горе, което изпълни посочените в т. 6 по-долу условия.

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
6.1.Всеки Участник, закупил поне една торба семена от портфолиото на Еуралис Семена 2019 („Покупка“), и направил валидна регистрация при условията на т.
6.2 по-долу, ще бъде включен в томбола с награди:
(а) Ще бъдат предоставени три награди (на трима Участници): три билета за финала на УЕФА Шампионска лига 2019, който ще се проведе на 1 юни 2019 на стадион "Уанда Метрополитано" в Мадрид, заедно със самолетни билети от София до Мадрид и обратно и настаняване в хотел в Мадрид за две нощи, за всеки от тримата печеливши.
(б) Имената на тримата спечелили участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 1 май 2019, по време на живо включване във Фейсбук страницата на Еуралис Семена - https://www.facebook.com/euralisbulgaria/, и ще бъдат публикувани на сайтовете www.euralis.bg и www.euralis10.bg.
6.2.За да участва в Кампанията, Участникът трябва да изпълни следните условия:
(а) Посещение на Интернет адрес www.euralis10.com;
(б) Регистриране в системата чрез въвеждане на потребителско име и парола, както и на следните данни: име на регистрирания земеделски производител или наименование на дружеството, адрес, телефонен номер, имейл адрес.
(в) Регистриране на фактура, която удостоверява Покупката, чрез качване на копие от нея в системата. Във фактурата ясно трябва да се вижда информация за Покупката, кой е дистрибуторът, от когото са закупени стоките, както и името/наименованието на купувача. Останалите детайли по фактурата, включително цената, не е необходимо да се виждат и могат да бъдат заличени.
6.3.Копие от фактура за направена Покупка може да се качи във всеки момент от Периода на Кампанията (след като Участникът вече има направена регистрация).
6.4.Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

7.ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ
7.1.Организаторът има право да отстрани от участие в Кампанията всяко лице, за което е установено, че е извършило злоупотреба във връзка с Кампанията, или което е нарушило по какъвто и да е начин настоящите Общи условия.

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
8.1.Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3 по-горе, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Кампанията, нарушаване на настоящите Общи условия, промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора. В тези случаи на Участниците не се дължи някаква форма на компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

9.ЛИЧНИ ДАННИ
9.1.Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Организатора във връзка със защитата на личните данни.
9.2.Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Кампанията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в т. 1.1 по-горе.
9.3.Във връзка с участието в Кампанията, Организаторът обработва следните данни, с които участниците се регистрират съгласно т. 6.2 (б) по-горе:
(a) име на земеделски производител;
(b) адрес;
(c) телефонен номер;
(d) имейл адрес;
9.4.Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо изискване за участие в Кампанията, в противен случай участието няма да бъде възможно.
9.5.Организаторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците за целта на администриране на Кампанията, а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на Кампанията и да се предоставят наградите.
9.6.Организаторът може да обработва името, телефонният номер, адреса и имейл адреса на Участниците за целите на директен маркетинг на негови продукти, услуги, дейности, инициативи и кампании. Това включва също предоставяне на информация чрез изпращане на различни рекламни материали по пощата, чрез имейл и/или смс съобщения. За целта Организаторът може да включи посочените лични данни на Участниците в своя маркетинг база данни.
9.7.Правното основание за обработване на личните данни е:
(а) по отношение на целите по т. 9.5 по-горе – необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците);
(б) по отношение на целите по т. 9.6 по-горе – легитимният интерес на Организатора да популяризира и рекламира осъществяваните от него бизнес дейности. Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, когато това е приложимо.
9.8. Данните ще се съхраняват за следните срокове:
(а) за целите по т. 9.5 по-горе – до 2 месеца след изтеглянето на печелившите участници;
(б) за целите по т. 9.6 по-горе – до получаването на възражение, адресирано до Организатора от съответния Участник срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг по реда на т. 9.12 по-долу, съответно до отписването на Участника от получаването на рекламни съобщения по някой от начините, указани в съответното рекламно съобщение (например, чрез „unsubscribe“ бутон); за да гарантира уважаването на желанието на съответния Участник личните му данни да не бъдат повече обработвани за целите на директния маркетинг, Организаторът може да включи негови лични данни в база данни на лица, заявили такова желание, на основание своя легитимен интерес да гарантира изпълняването на това желание;
(в) при наличие на правен спор – до момента, в който процедурите, свързани с него, приключат окончателно;
(г) за съответния законов срок – в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).
9.9.След изтичането на сроковете по-горе, Организаторът ще изтрие или унищожи съответните лични данни или ще ги анонимизира.
9.10.Ако Организаторът получи лични данни, които са прекомерни с оглед нуждите му да постигне целите по-горе, той ще ги изтрие или унищожи не по-късно от един месец от получаването им.
9.11.Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод и във връзка с Кампанията:
(а) да отправят запитване до Еуралис дали лични данни, отнасящи се до тях, се обработват, и ако това е така – на достъп до такива лични данни и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;
(б) да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
(в) да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Еуралис, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Еуралис може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника; това право може да бъде упражнено, когато обработването се основава на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;
(г) да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато е приложимо – при възражение срещу обработването и липса на друго правно основание за обработване; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Еуралис;
(д) да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Еуралис да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; когато Еуралис не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; и когато Участникът е възразил срещу обработване, което Еуралис извършва на основание свой легитимен интерес, докато се установи чии интереси имат преимущество;
(е) да възразят по всяко време срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, ако обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси, преследвани от Организатора или от трета страна, или включва профилиране, основаващо се на горното;
(ж) да възразят по всяко време срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, за целите на директния маркетинг, включително всякакъв тип профилиране за такива цели, в който случай обработването на личните им данни за тези цели ще бъде прекратено;
(и) да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, и имейл адрес: kzld@cpdp.bg.
9.12. Участниците могат да упражнят правата си по букви (а) – (ж) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:
(а) по електронен път на следния имейл адрес: promobg@euralis.com
(б) по пощата на адреса на управление на Дружеството: Еуралис Семена ЕООД, гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ 53В, ет. 3, офис 6.
9.13. Заявлението Ви трябва да съдържа следната информация:
(а) информация, която позволява на Еуралис да идентифицира Участника;
(б) предпочитан начин на комуникация с Участника;
(в) описание на искането.
9.14. Еуралис ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.
9.15. Еуралис може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.
9.16. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на неговите партньори АгриГейт Медия ООД; на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с организирането на Кампанията и предоставянето на наградите (например авиокомпании, хотели); на счетоводители, данъчни консултанти или други експерти при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на дружества от корпоративната група, към която Еуралис принадлежи, в рамките на ЕС/ЕИП; на маркетингови и рекламни агенции във връзка с провеждането на директен маркетинг; на органи на власт при спазване на законоустановения ред; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури.

10. СПОРОВЕ
10.1.Всички спорове между Организатора и Участниците относно Кампанията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.

11. ДРУГИ
11.1.Задълженията на Организатора на Кампанията към Участниците в нея се изчерпват с предоставянето на наградите.
11.2.За допълнителна информация относно Кампанията, можете да се свържете с Организатора на тел. 0 2 868 34 16 или имейл адрес promobg@euralis.com от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:30 ч.